IT-baserade mötesplatser för lärande och socialt nätverkande för människor med särskilda behov och volontärer

Om projektet

iLearn är ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet för livslångt lärande. Projektet syftar till att främja social integration, livslångt lärande och frivilligt arbete.

ilearn vill erbjuda en möjlighet att inhämta kunskaper, dela erfarenheter samt skapa kontakter mellan personer med funktionsnedsättningar, anhöriga, volontärer och lokala myndigheter.

iLearn fokuserar på personer med funktionsnedsättning genom att

– Underlätta social integration med hjälp av tillgängliga IT-verktyg avseende både lärande och nätverkanden mellan föräldrar och vårdnadshavare
– Ge ICT lösningar för informations och erfarenhetsutbyte mellan volontärer
– Erbjuda möjlighet att inhämta djupare kunskap om funktionsnedsättningar samt aktivt kunna nätverka med lokala myndigheter och beslutsfattare
– Ge möjlighet att lära från andra länder i Europa

Efter projekttiden ska resultatet återfinnas i en webbaserad tjänst (webb 2.0) iLearn. Webbportalen baserar sig på en noggrann behovsanalys hos de olika målgrupperna. I webbportalen kommer tillgängliga ICT-verktyg, metoder och redskap samt stöd för att medverka i eller bilda nätverk riktat mot dessa målgrupper finnas.

Projektet – som varar i två år från den 1 november 2011 till 31 oktober 2013 – drivs av ett konsortium av nio organisationer med säte i sju europeiska länder: Österrike, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Italien, Spanien, Slovenien (samordning) och Sverige.